OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Prohlašujeme jakožto

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Spolek FREE WILL, sídlo: 742 74 TICHÁ 349, IČO: 01745654

 

že zpracováváme a uchováváme osobní údaje v tomto rozsahu:

 

KATEGORIE SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (od koho zpracováváme osobní údaje)

- Uživatelé našich projektů

- Dárci

 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (proč tak činíme)

- Plnění smluv poskytnuté podpory:

uzavírání darovacích smluv, smluv o bezúročné zápůjčce, smluv o výpůjčce kompenzační

pomůcky nebo rehabilitačního přístroje

- Propagace naší činnosti:

informování veřejnosti o tom, v jakých životních situacích a jakým způsobem pomáháme.

Informace zveřejňujeme v minimálním potřebném rozsahu, který je smluvní podmínkou

poskytnuté podpory. Umožňujeme maximální možnou anonymitu, pro účel dostatečné

propagace naší činnosti postačí zveřejnit křestní jméno, kraj bydliště a krátký popis situace,

ve které jsme pomohli. Pro případnou propagaci většího a konkrétnějšího rozsahu, zveřejnění

celého jména, upřesnění místa bydliště, fotografie, podrobnosti o zdravotním stavu, a to zejména ve veřejné sbírce pro konkrétní znevýhodněné spoluobčany, vyžadujeme písemný a odvolatelný souhlas se zpracováním osobních údajů.

- Jiné zákonné důvody

 

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (s jakými daty pracujeme)

- Od uživatelů našich projektů:

jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, případně korespondenční adresa. Telefonní a e-mailový kontakt. Dokumenty, které prokazují, že uživatel spadá do alespoň jedné z cílových skupin naší podpory. Zejména jsou to dokumenty prokazující měsíční finanční příjem žadatele o podporu, uznání invalidity nebo aktuální důchodový výměr.

- Od dárců:

evidujeme osobní údaje v rozsahu, v jakém nám byly poskytnuty. Základní osobní údaje vyžadujeme v případech, kdy se uzavírá darovací smlouva nebo je po nás vyžadováno potvrzení o daru pro daňový odpočet. Vždy vítáme alespoň e-mailový kontakt na dárce, abychom mu mohli poděkovat a blíže jej informovat o využití jeho poskytnuté pomoci. V případě bezhotovostního převodu daru na naše bankovní účty se transparentně veřejnosti zobrazí název účtu plátce, interně neveřejně na bankovních výpisech i číslo účtu plátce.

 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (Kdo má k poskytnutým údajům přístup)

- Rada spolku

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad (předkládáme jednou ročně poskytnuté údaje uživatelů, kteří čerpají podporu z veřejné sbírky)

- Účetní

 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (Jak s daty pracujeme)

- Strojově na počítačích zabezpečených heslem

- Manuálně v listinné podobě

 

DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- Doby stanovené zákonem o účetnictví

- Doba, po kterou subjekt údajů poskytl souhlas se zpracováním osobních údajů

- Po dobu trvání existence správce osobních údajů (údaje poskytnuté k zveřejnění za účelem propagace činnosti spolku)

 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů.

Mezi další práva subjektu údajů, která jsou mnohdy založena na aktivitě (žádosti) subjektu údajů, patří
• právo na přístup k osobním údajům,
• právo na opravu, resp. doplnění,
• právo na výmaz,
• právo na omezení zpracování,
• právo na přenositelnost údajů,
• právo vznést námitku,
• právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

(Základní výtah práv subjektů údajů. Více informací viz zdroj: web Úřadu pro ochranu osobních údajů zde: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

 

Další informace ohledně ochrany osobních údajů naším spolkem rádi sdělíme na uvedených kontaktech: E-mail: spolekfreewill@email.cz, Tel: 777 683 308 (člen Rady spolku Pavel Badač). Rádi vám v případě zájmu poskytneme I další informace o naší činnosti a našich projektech.

 

Bez vyžádání nerozesíláme e-mailovou propagací naší činnosti. Tyto informace přinášíme výlučně prostřednictvím našich internetových stránek, zejména webu www.spolekfreewill.cz, Facebooku, případně na webech podporovatelů a partnerů. Využíváme I placenou nebo sponzorovanou inzerci. Propagaci naší činnosti provádíme také prostřednictvím tištěných letáků a slovním sdělením.

 
 
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (Souhlas s rozsahem zveřejněných osobních údajů)