Motto:

            Pokud tě někdo prosí o pomoc – pomoz mu. Přeje-li si od tebe někdo půjčit – dej mu.

(Vodnářské evangelium o Ježíši Kristu, kapt. 97, 20 - Nakladatelství Erika 1995. Další ukázky z knihy zde)

 

 

 

BEZÚROČNÉ PŮJČKY PRO SOCIÁLNĚ SLABŠÍ SPOLUOBČANY

 

                                    

Projekt je ke dni 31.05.2022 ukončen. Stávajícím uživatelům je zbylá část dluhu odpuštěna. Neposílejte další dary. Děkujeme!

                           

Název projektu: Bezúročné půjčky pro sociálně slabší spoluobčany

Datum spuštění projektu: 24. 6. 2014

Půjčky poskytovány: účelově, lidem s čistým měsíčním příjmem do cca 40 % aktuální průměrné mzdy v ČR 

 

Plánovaný rozsah půjček: 1 000,- až postupně možných 100 000,- Kč

Maximální možná výše první půjčky k poskytnuti novému žadateli: 2 150,- Kč

 

Aktuálně čerpá půjčku: 14 osob

Aktuálně půjčeno celkem:  30 609,- Kč

 

Předpokládaná doba další možné půjčky: S žádostmi o nové zápůjčky prosím vyčkejte, upravujeme podmínky projektu tak, aby více zvýhodňoval stávající poctivé vydlužitelé, kteří splácejí pravidelně. Děkujeme.

Celková výše prostředků k aktuálnímu poskytnutí půjček: 1 600,- Kč

Počet žadatelů čekajících v pořadníku na poskytnutí půjčky: 0 osob

Pozn.: pořadník slouží především jen jako orientační přehled. Půjčky budeme vždy poskytovat žadatelům po splnění podmínek, podle aktuální finanční situace žadatele (nižší příjem = přednost) a důležitosti zamýšleného účelu půjčky. V případě souběhu těchto skutečností u více žadatelů bude přihlíženo k pořadníku. 

 

Celkové množství finančních prostředků v projektu

 (k vypůjčení + půjčeno + zůstatek + min. zůstatek na účtu):  32 309,- Kč

 

Počet osob čerpajících půjčku od počátku projektu: 17

Celkový počet poskytnutých půjček od počátku projektu: 26

Nejvyšší poskytnutá půjčka od počátku projektu: 6 570,- Kč

 

Neplatičů aktuálně:   3 osoby

 

Aktualizováno k datu: 31.05.2022

 

-----------------------------------------------------------------------

 

 

ÚVOD - POPIS PROJEKTU

    

     Asi většina z nás dobře ví, jak moc příjemné a nápomocné je, když si v případě potřeby můžeme bezúročně vypůjčit nějakou tu korunu v rodině či třeba od dobrého kamaráda. Nejednomu z nás již taková služba jistě pořádně „bodla“, někomu možná i vícekrát!

 

     Ne všichni ovšem mají takovou příležitost bezúročně si vypůjčit. Nemají takové silné zázemí v rodině nebo hodné chápající přátelé.

 

     Spolek FREE WILL chce dát co možná největšímu počtu potřebných – lidem s nízkým příjmem – možnost bezúročně si vypůjčit! Vytvořili jsme zvláštní fond, na kterém by se postupně mělo podařit pro tyto účely shromáždit dostatečně velké množství finančních prostředků. Z této částky uložené na zvlášť zřízeném transparentním účtu se budou sociálně slabším spoluobčanům (čistý příjem do cca 40 % průměrné mzdy v ČR) vyplácet bezúročné půjčky od 1 000,- do postupně až možných 100 000,- Kč. Novému žadateli bude v případě splnění podmínek projektu a dostatku finančních prostředků na našem účtu půjček nabídnutá první půjčka v maximální možné výši 2 000,- Kč. Tato částka se bude postupně navýšovat, a to následovně... po dosažení vyššího stavu celkových fin. prostředků v projektu částku úvodní půjčky poskytované novému žadateli navýšíme: na každých dosažených 10 000,- Kč celkových prostředků o 50,- Kč. Takto postupně až do výše 5 000,- Kč (tedy v případě 600 000,- Kč dosaženého základu).

 

     Vše bude probíhat na základě jasných a pro všechny co možná nejvíce spravedlivých podmínek. Úvěr se poskytne na základě písemné smlouvy. Vypůjčiteli (vydlužiteli) se nastaví splátky tak, aby jej zatěžovaly co nejméně. Případné porušení smlouvy nikdy nebude z naší strany řešeno soudně. Avšak vypůjčitel, který bude (bez závažných důvodů a bez zájmu dojít k přijatelnému řešení) porušovat smluvené podmínky, se tímto ze systému sám vyřadí. Do doby, než půjčku u nás opět začne splácet, bude jeho jméno i s rodným číslem zveřejněno v seznamu neplatičů na stránce projektu (přehled neplatičů viz výše nebo vlevo), abychom varovali ostatní. Na naši pohledávku vůči případnému s námi nekomunikujícím vypůjčiteli upozorníme i centrální registr dlužníků České Republiky.

 

     Peníze do fondu půjček budou shromážděny z příspěvků dárců sympatizujících s tímto projektem. Všechny navrácené prostředky od vypůjčitelů zůstávají dále k dispozici pro budoucí půjčky.

 

Záměrem projektu je smysluplně pomáhat potřebným a zároveň poskytnutou pomoc postupně znovu vracet do systému tak, aby se s minimální zátěží stávajících vypůjčitelů zajistilo dostatečné množství prostředků pro další potřebné.

 

     Díky podpory ze strany Úřadu práce ČR jsme mohli na pozici správce tohoto projektu zaměstnat osobu se zdravotním postižením. Děkujeme za podporu!

 

 V případě zájmu podílet se finančně na krytí poskytování drobných výhodných finančních půjček potřebným spoluobčanům nás prosím kontaktujte. Tento projekt bude možno následně podporovat přímo přes náš transparentní účet bezúročných půjček č. 2200635309/2010 , variabilní symbol: 4

 

Projekt je možno také podpořit libovolným příspěvkem prostřednictvím naši veřejné sbírky na podporu znevýhodněných spoluobčanů. Popis tohoto projektu ve sbírce

 

DĚKUJEME, ŽE I VY POMÁHÁTE TAM, KDE TO JE ZAPOTŘEBÍ!

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

AKTUÁLNĚ PLATNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ BEZÚROČNÝCH PŮJČEK SPOLKU

FREE WILL, IČ: 01745654

Platné od 26.06.2018

 

1. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

 Bezúročné půjčky lze poskytnout:

1.1.   Osobám, které jsou občany ČR, mají trvalý pobyt na území ČR, jsou zletilé a způsobilé k právním úkonům. Osobám cizí státní příslušnosti s povolením pobytu na území ČR. Tyto osoby musí být zletilé a způsobilé k právním úkonům.

1.2.   Osobám, které splňuji podmínky v bodě 1.1 a jejichž celkový čistý měsíční příjem  nepřesahuje 40 % částky aktuální průměrné měsíční mzdy v ČR.

1.3.   Osobám, které právě již nečerpají bezúročnou půjčku u spolku FREE WILL.

1.4.   Bezúročná půjčka se poskytuje na základě písemné smlouvy uzavřené mezi spolkem FREE WILL a osobou, která splňuje podmínky uvedené v bodech 1.1 až 1.3.

 

2. ÚČELOVOST A SCHVALOVÁNÍ PŮJČKY

2.1.   Bezúročné půjčky jsou poskytovány účelově.

2.2.   O poskytnutí půjček rozhoduje Rada spolku, a to zpravidla na základě pořadí důležitosti účelu, na nějž má být půjčka poskytnuta.

2.3.   Pořadí důležitosti účelu je podle mínění Rady následující:

2.3.1.   Hmotná nouze – zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb (jídlo,

ošacení, hygienické potřeby, úhrada ubytovny)

2.3.2.   Úhrada nákladné léčby – léky, diety, nezbytné zdravotní pomůcky, placená rehabilitace, příplatková zdravotní péče

2.3.3.   Úhrada nájmu nebo dluhu na nájmu

2.3.4.   Školní obědy pro děti

2.3.5.   Nezbytné opravy v domácnosti – voda, topení, wc apod.

2.3.6.   Nezbytná výbava domácnosti – pořízení lednice, sporáku apod.

2.3.7.   Bezbariérová úprava, kompenzační pomůcky a léčebné pobyty

2.3.8.    Rozšíření vzdělání a získání nových dovedností

2.3.9.   Volnočasové aktivity a rekreační pobyty dětí (zájmové kroužky, tábory, školní výlety apod.)

2.3.10. Oddluženi (akutně hrozící exekuce je upřednostňující faktor)

2.3.11. Ostatní potřebné věci

2.4.   Při rozhodování o přidělování půjček budou upřednostňování žadatelé, kteří jsou rodiči samoživiteli starající se o nezaopatřené dítě (děti)

     V ojedinělých případech, z důvodů hodných zvláštního zřetele si Rada spolku vyhrazuje právo rozhodnout o upřednostnění konkrétního žadatele dle svého uvážení.

 

3. ŽÁDOST O PŮJČKU A POTŘEBNÉ DOKLADY K VYŘÍZENÍ

3.1.   Žádost o bezúročnou půjčku se předkládá ústně nebo písemně. Ústní žádost se podává  kterémukoliv členovi Rady spolku FREE WILL. V případě písemné žádosti postačí běžně používaný formát žádostí zaslaný spolku FREE WILL e-mailem na adresu spolekfreewill@email.cz , nebo poštou na adresu sídla spolku.

3.2.   V žádosti se uvede výše požadované částky bezúročné půjčky a účel, na který bude půjčka využita. Dále výše splátky, kterou si může žadatel dovolit měsíčně splácet, a den v měsíci, ve kterém bude splátka hrazena. Ostatní uvedené okolnosti – současná životní situace žadatele – mohou být upřednostňujícím faktorem při posuzování žádosti.

3.3.   V případě schválení žádosti se spolku sdělí osobní údaje, které jsou potřeba k přípravě smlouvy o bezúročné zápůjčce. Jméno žadatele, jeho rodné číslo a místo trvalého pobytu. Tyto údaje je potřeba spolku dostatečně prokázat (předložit ke kontrole doklad totožnosti - OP, ŘP, nebo Pas. Možno osobně, nebo videohovorem), u občanů cizí státní příslušnosti povolení k pobytu na území ČR. Dále potvrzení o výši měsíčního příjmu (Potvrzení z OSSZ o výši důchodu, Rozhodnutí z úřadu Práce, Mzdový list – vše aktuální, ne starší než tři měsíce). Předloží se originály těchto dokumentů, nebo zašlou kopie.

 

4. VÝŠE MOŽNÉ PŮJČKY, PODMÍNKY ČERPÁNÍ, SPLÁTKY, ZPŮSOBY VÝPLATY PŮJČEK A DALŠÍ USTANOVENÍ

4.1.   Účelové bezúročné půjčky jsou poskytovány v rozmezí od 1 000,- až do postupně max. 100 000,- Kč.

4.2.   Maximální možná výše první půjčky poskytnuté novému žadateli se pohybuje v rozmezí 2 000,- až 5 000,- Kč. Tato částka je závislá na celkovém množství finančních prostředků v projektu (viz přehled projektu půjček výše). Po řádném splacení celé vypůjčené částky si může žadatel zažádat o půjčku v dvojnásobné výši půjčky předchozí. Takto lze postupně žádat až do výše 100 000,- Kč.

4.3.   Splátky úvěru jsou měsíční, a to obvykle ve výši 200,- Kč. Ve zvláště obtížné sociální situaci žadatele mohou být sníženy. Minimální možná splátka je 50,- Kč měsíčně. Splátky se zasílají převodem na transparentní účet bezúročných půjček, a to s označením čísla půjčky, které bude žadateli přiděleno při podepsaní smlouvy. Splátku je možno uskutečnit také hotovostním vkladem na transparentní účet půjček na pokladně v některé z poboček Fio banky. Vklad je bankou zpoplatněn dle ceníku banky (k 17. 9. 2016 činí poplatek 70,- Kč k tíži vkladatele - třetí osoby), je proto namístě zvážit případné zřízení bankovního účtu ve Fio bance (zřízení účtu, vedení, poplatky, vklady na pokladně oprávněnou osobou jsou zdarma). Při založení účtu je pouze potřeba složit minimální jednorázový vklad ve výši 100,- Kč. Splátky půjčky se hradí do 28. dne v měsíci (resp. do konce měsíce).

 4.4.   Mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je možné. V případě předčasného splacení úvěru lze o další půjčku v maximální možné výši dvojnásobku splacené požádat nejdříve po uplynutí stanovené doby od uzavření předchozí smlouvy. Tato doba je: u požadované částky do výše 10 000,- (včetně) – 6 měsíců. U částky vyšší než 10 000 – 18 měsíců. Maximální doba splatnosti čerpané půjčky je 10 let. Ve zvlášť tíživé sociální situaci vydlužitele lze tuto dobu prodloužit.

4.5.   Čerpané úvěrové částky do výše 10 000,- Kč (včetně) jsou vyplácený žadateli, kterému byla půjčka schválená (dále jen vydlužitel), způsobem jaký si zvolí. Nejjednodušší, nejrychlejší a nejlevnější způsob výplaty, který preferujeme a doporučujeme, je bezhotovostní převod na bankovní účet. Lze vyplatit i na adresu poštovní složenkou, poplatek za odeslání ve výši dle aktuálního ceníku České pošty bude hrazen ze zapůjčené částky. V případě osobního setkání lze částku vyplatit v hotovosti při podpisu smlouvy. Částky vyšší než 10 000,- se neposkytují do rukou ani na účty vydlužitelů, ale jsou na základě obdržených faktur vyplácený přímo třetím stranám, které poskytly vydlužiteli věc či službu, na kterou úvěr u nás čerpá.

4.6.   Vydlužitel po užití čerpané půjčky dokladově prokáže spolku FREE WILL, že poskytnutou půjčku řádně využil v souladu s deklarovaným účelem, na nějž mu byla půjčka schválená. (Faktura, paragon, podací lístek, kupní smlouva apod., postačí kopie jednoho dokladu). Využití půjčky se doloží do tří měsíců od čerpání půjčky.

4.7.   Pokud se po poskytnutí bezúročné půjčky prokáže, že vydlužitel využil zapůjčenou částku v rozporu s uvedeným účelem stanoveným ve smlouvě, nebo se prokáže, že  záměrně uvedl v žádosti o půjčku neúplné či nesprávné údaje, které měly významný vliv na posouzení žádosti, bude vydlužitel písemně vyzván k okamžitému (do jednoho měsíce) navrácení zapůjčené sumy. V případě, že nebude na doručenou písemnou výzvu nijak reagovat (do jednoho měsíce od doručení), bude považován za neplatiče. Viz bod 5.1.

4.8.   Vydlužitel souhlasí s tím, že jemu poskytnutá pomoc prostřednictvím bezúročné půjčky bude použitá v rámci propagace činnosti spolku FREE WILL. K tomuto účelu bude zveřejněno pouze křestní jméno, kraj bydliště a krátký popis vydlužitelovy situace, ve které půjčka pomohla.

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Vydlužitel bere na vědomí, že v případě že bez vážných důvodů a předchozí domluvy se spolkem FREE WILL přestane půjčku splácet (tří po sobě jdoucí chybějící splátky), budou jeho celé jméno, rodné číslo, místo pobytu (uvedeno město nebo vesnice) a údaje týkající se jeho nesplácené zápůjčky zveřejněny v seznamu neplatičů na internetových stránkách projektu. Abychom i ostatní chránili před neférovým jednáním vydlužitele, budeme informovat o vzniklém závazku případného neplatiče i centrální registr dlužníků České republiky. Úprava údajů u dlužníků v databázi registru - tzn. navyšování nebo snižování dluhu dlužníka, vynulování dluhu (označení dluhu za splacený), kompletní vymazání pohledávky včetně historie (zpoplatněná služba 5% z počátečního dluhu, min. 1 000,- Kč - hradí vydlužitel) - se řídí podle podmínek Centrálního registru Čr, podle pravidel vkladu dlužníka.

5.2. Spolek FREE WILL nikdy nebude vymáhat své pohledávky soudní cestou ani prostřednictvím žádných dalších stran. S pohledávkami nebudeme ani obchodovat.

5.3. Rada spolku si kdykoliv a v rozsahu podle svého uvážení vyhrazuje právo upravit podmínky poskytování bezúročných půjček.

 

ARCHIV:

PODMÍNKY platné od 15.07.2017 do 26.06.2018.pdf (88 kB)

PODMÍNKY platné od 17. 9. 2016 do 15.07.2017.doc (31,5 kB)

PODMÍNKY platné od 18. 5. 2016 do 17. 9. 2016.doc (29184)

PODMÍNKY platné od 17. 10. 2015 do 18. 5. 2016.doc (38400)

PODMÍNKY platné od 26. 01. 2015 do 17. 10. 2015.doc (38400)

PODMÍNKY platné od 24. 06. 2014 do 26. 01. 2015.doc (38400)

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

S vydlužitelem bude uzavřená takováto smlouva o půjčce, kterou lze uzavřít osobně, prostřednictvím doručení České pošty, nebo pomoci elektronické komunikace přes e-mail (v tomto případě se námi zaslané aktuální dokumenty - smlouva, podmínky, čestné prohlášení - podepíší na všech předvyplněných stranách, naskenuji a pošlou zpět na náš e-mail: spolekfreewill@email.cz)….

 

 

SMLOUVA O BEZÚROČNÉ ZÁPŮJČCE

Uzavřená podle podmínek poskytování bezúročných půjček spolku FREE WILL
 (Ve znění platném ke dni uzavření smlouvy. Podmínky jsou přílohou této smlouvy)


 

 

spolek FREE WILL
se sídlem 742 74  TICHÁ 349
IČO: 01745654

zastoupen panem Pavlem Badačem, členem Rady spolku

(dále jen „zapůjčitel“)

 

a

 

pan(í) …………………………………..

rodné číslo: ………………………….

bydliště: ………………………………

(dále jen „vydlužitel“)

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s podmínkami poskytování bezúročných půjček spolku FREE WILL (ve znění platném ke dni uzavření smlouvy. Podmínky jsou přílohou této smlouvy) následující smlouvu:

 

 

I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

 

Předmětem této smlouvy je bezúročná účelová zápůjčka peněz ve výši ……………. Kč

(slovy: ……………………………….), kterou se zapůjčitel zavazuje uhradit vydlužiteli hotovostně / bezhotovostně. V případě hotovostní platby dojde k úhradě při podpisu této smlouvy. V případě bezhotovostního převodu dojde k úhradě do tří pracovních dnů.

 

Zápůjčka se poskytuje na tento účel: …………………………………………………………..

 

Vydlužitel shora uvedené zápůjčky se ji zavazuje přijmout a zavazuje se zápůjčku zapůjčiteli vrátit na jeho účet č. 2200635309/2010 (Fio banka) Označení půjčky - Variabilní symbol: .....

 

 

II.

SPLATNOST ZÁPŮJČKY

 

Vydlužitel se zavazuje tuto zápůjčku peněz vrátit v pravidelných měsíčních splátkách ve výši …………… měsíčně, počínaje měsícem …………………., vždy do každého 28. dne v tom kterém kalendářním měsíci, a to až do úplného zaplacení. Zápůjčka je bezúročná.

 

 

 

III.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

 

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí podmínkami poskytování bezúročných půjček spolku FREE WILL, a to ve znění platném ke dni uzavření smlouvy. Tyto podmínky jsou nedílnou tištěnou přílohou této smlouvy. Aktuálně platné i archivované již neplatné podmínky poskytování bezúročných půjček lze také najít na internetových stránkách zapůjčitele www.spolekfreewill.cz

Zapůjčitel nebude své případné pohledávky vymáhat soudně, ani prostřednictvím žádných dalších stran.

Vydlužitel souhlasí s tím, že v případě, když bez závažných důvodů a bez předchozí domluvy se zapůjčitelem přestane řádně zápůjčku splácet (tří po sobě jdoucí chybějící splátky),
budou jeho celé jméno, rodné číslo, místo pobytu (uvedeno město nebo vesnice) a údaje týkající se jeho nesplácené zápůjčky zveřejněny v seznamu neplatičů na internetových stránkách zapůjčitele. Pro ochranu dalších případných zapůjčitelů si spolek FREE WILL vyhrazuje právo informovat o své pohledávce vůči vydlužiteli i centrální registr dlužníků České Republiky.

 

 

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Smluvní strany prohlašují, že jsou v potřebném rozsahu svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu i podmínky poskytování bezúročných půjček před podpisem přečetly, s jejich obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž vydlužiteli zůstane jedno vyhotovení.

Práva a povinnosti neupravené zde ani v podmínkách poskytování bezúročných půjček spolku FREE WILL se řídí ustanovením § 2390 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (ve znění platném ke dni uzavření smlouvy)

 

 

 

 V............................... dne .................................................

 

 

 

 

             .......................................                                                 .......................................           

                          zapůjčitel                                                                          vydlužitel

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

FORMY ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU:

-         Zpět navrácené splátky poskytnutých půjček

-         Finanční dary na

 

 

ÚČET BEZÚROČNÝCH PŮJČEK

 

+ variabilní symbol z uvedené tabulky

 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBČANŮ

PROJEKTY

VARIABILNÍ SYMBOL PRO OZNAČENÍ ZÁMĚRU PODPORY

Lidé sociálně slabí

BEZÚROČNÉ PŮJČKY

4

 

 PŘEHLED ÚČTU >> 

 

 

          -         nebo přímé finanční dary na účet

 

 

+ variabilní symbol z uvedené tabulky

 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBČANŮ

PROJEKTY

VARIABILNÍ SYMBOL PRO OZNAČENÍ ZÁMĚRU PODPORY

Lidé sociálně slabí

BEZÚROČNÉ PŮJČKY

4

 

 PŘEHLED ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY >> 

(Kolik, pro koho nebo na co konkrétně máme aktuálně vybráno)

 VÍCE O VEŘEJNÉ SBÍRCE >> 

 

 

 

 

 

 

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI

 

 

 

FORMY ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU:

-         přímé finanční dary

-         prodej zboží (z velké části vyráběného chráněnými dílnami) našimi terénními spolupracovníky

BANKOVNÍ ÚČET: 2700441519/2010 (Fio banka)

VARIABILNÍ SYMBOL PRO PODPORU TOHOTO PROJEKTU:  6

 

 

 

 

 

DĚKUJEME ZA VAŠÍ PODPORUVíce zde: https://www.freewillos.cz/projekty/aktualni/porizeni-bazenoveho-zvedaku/

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

VAŠE NÁZORY, RADY, TIPY, DOPORUČENÍ, OTÁZKY K TOMUTO PROJEKTU:

Lze sdělovat, tázat se i e-mailem, telefonicky, osobně. Rádi jistě brzy zareagujeme :)

Žádosti o zápůjčku posílejte prosím rovnou na náš e-mail: spolekfreewill@email.cz Děkujeme.

FORMY ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU:

-         přímé finanční dary

-         prodej zboží (z velké části vyráběného chráněnými dílnami) našimi terénními spolupracovníky

BANKOVNÍ ÚČET: 2700441519/2010 (Fio banka)

VARIABILNÍ SYMBOL PRO PODPORU TOHOTO PROJEKTU:  6

 

 

 

 

 

DĚKUJEME ZA VAŠÍ PODPORUVíce zde: https://www.freewillos.cz/projekty/aktualni/porizeni-bazenoveho-zvedaku/

FORMY ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU:

-         přímé finanční dary

-         prodej zboží (z velké části vyráběného chráněnými dílnami) našimi terénními spolupracovníky

BANKOVNÍ ÚČET: 2700441519/2010 (Fio banka)

VARIABILNÍ SYMBOL PRO PODPORU TOHOTO PROJEKTU:  6

 

 

 

 

 

DĚKUJEME ZA VAŠÍ PODPORUVíce zde: https://www.freewillos.cz/projekty/aktualni/porizeni-bazenoveho-zvedaku/