SMLOUVA O BEZÚROČNÉ ZÁPŮJČCE

 

 

S vydlužitelem bude uzavřená takováto smlouva o půjčce, kterou lze uzavřít osobně, prostřednictvím doručení České pošty, nebo pomoci elektronické komunikace přes e-mail (v tomto případě se námi zaslané aktuální dokumenty - smlouva, podmínky, čestné prohlášení - podepíší na všech předvyplněných stranách, naskenuji a pošlou zpět na náš e-mail: spolekfreewill@email.cz)….

 

 

SMLOUVA O BEZÚROČNÉ ZÁPŮJČCE

Uzavřená podle podmínek poskytování bezúročných půjček spolku FREE WILL
 (Ve znění platném ke dni uzavření smlouvy. Podmínky jsou přílohou této smlouvy)


 

 

spolek FREE WILL
se sídlem 742 74  TICHÁ 349
IČO: 01745654

zastoupen panem Pavlem Badačem, členem Rady spolku

(dále jen „zapůjčitel“)

 

a

 

pan(í) …………………………………..

rodné číslo: ………………………….

bydliště: ………………………………

(dále jen „vydlužitel“)

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s podmínkami poskytování bezúročných půjček spolku FREE WILL (ve znění platném ke dni uzavření smlouvy. Podmínky jsou přílohou této smlouvy) následující smlouvu:

 

 

I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

 

Předmětem této smlouvy je bezúročná účelová zápůjčka peněz ve výši ……………. Kč

(slovy: ……………………………….), kterou se zapůjčitel zavazuje uhradit vydlužiteli hotovostně / bezhotovostně. V případě hotovostní platby dojde k úhradě při podpisu této smlouvy. V případě bezhotovostního převodu dojde k úhradě do tří pracovních dnů.

 

Zápůjčka se poskytuje na tento účel: …………………………………………………………..

 

Vydlužitel shora uvedené zápůjčky se ji zavazuje přijmout a zavazuje se zápůjčku zapůjčiteli vrátit na jeho účet č. 2200635309/2010 (Fio banka) Označení půjčky - Variabilní symbol: .....

 

 

II.

SPLATNOST ZÁPŮJČKY

 

Vydlužitel se zavazuje tuto zápůjčku peněz vrátit v pravidelných měsíčních splátkách ve výši …………… měsíčně, počínaje měsícem …………………., vždy do každého 28. dne v tom kterém kalendářním měsíci, a to až do úplného zaplacení. Zápůjčka je bezúročná.

 

 

 

III.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

 

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí podmínkami poskytování bezúročných půjček spolku FREE WILL, a to ve znění platném ke dni uzavření smlouvy. Tyto podmínky jsou nedílnou tištěnou přílohou této smlouvy. Aktuálně platné i archivované již neplatné podmínky poskytování bezúročných půjček lze také najít na internetových stránkách zapůjčitele www.spolekfreewill.cz

Zapůjčitel nebude své případné pohledávky vymáhat soudně, ani prostřednictvím žádných dalších stran.

Vydlužitel souhlasí s tím, že v případě, když bez závažných důvodů a bez předchozí domluvy se zapůjčitelem přestane řádně zápůjčku splácet (tří po sobě jdoucí chybějící splátky),
budou jeho celé jméno, rodné číslo, místo pobytu (uvedeno město nebo vesnice) a údaje týkající se jeho nesplácené zápůjčky zveřejněny v seznamu neplatičů na internetových stránkách zapůjčitele. Pro ochranu dalších případných zapůjčitelů si spolek FREE WILL vyhrazuje právo informovat o své pohledávce vůči vydlužiteli i centrální registr dlužníků České Republiky.

 

 

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Smluvní strany prohlašují, že jsou v potřebném rozsahu svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu i podmínky poskytování bezúročných půjček před podpisem přečetly, s jejich obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž vydlužiteli zůstane jedno vyhotovení.

Práva a povinnosti neupravené zde ani v podmínkách poskytování bezúročných půjček spolku FREE WILL se řídí ustanovením § 2390 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (ve znění platném ke dni uzavření smlouvy)

 

 

 

 V............................... dne .................................................

 

 

 

 

             .......................................                                                 .......................................           

                          zapůjčitel                                                                          vydlužitel

 

 

 

 

 

 

Kam dále:

 

 

<<  Předchozí: podmínky poskytování Bezúročné půjčky pro sociálně slabší spoluobčany >> Následující: komu pomáháme