JAK POŽÁDAT O FINANČNÍ PODPORU Z VEŘEJNÉ SBÍRKY

 

 

STOP STAV!

DO ODVOLÁNÍ NEPŘIJÍMÁME NOVÉ ŽÁDOSTI O PODPORU Z NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY!

AKTUÁLNĚ SPRAVUJEME SBÍRKY STÁVAJÍCÍCH ŽADATELŮ A NAŠE DALŠÍ PROJEKTY.

TO NÁM ZABÍRÁ VEŠKERÝ ČAS VYHRAZENÝ SPOLKOVÉ ČINNOSTI. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

Žeň je velká, dělníků málo...líbí se vám naše činnost? Nechejte se inspirovat. Založte s přáteli svou organizaci na pomoc potřebným. Těch je Bohužel stále příliš. Rádi vám poradíme, podělíme se o své dosavadní zkušenosti. Nebo podporujte již stávající důvěryhodné organizace, nejlépe pravidelně.

I přes zlepšování, ani dnes ještě státní sociální systém nepokryje všechny potřeby a nepamatuje na všechny možné situace znevýhodněných spoluobčanů...např. tito lidé nedosáhnou na potřebné rehabilitační přístroje nebo lehké skládací elektrické vozíky nebo v potřebném rozsahu na nákladné placené rehabilitace...

 

 

Milí přátelé,

     dříve, než se rozhodnete požádat o podporu z naší veřejné sbírky, vezměte prosím také na vědomí, že náš spolek není ochoten spolupracovat na finančním zajištění našich projektů, tedy ani jednotlivých sbírek pro konkrétní žadatelé, s některými subjekty. Podrobnější informace k tomuto, od koho nepříjímáme peníze a proč, naleznete na této stránce:

OD KOHO NEPŘÍJÍMÁME A ANI NEZPROSTŘEDKOVÁVÁME FINANČNÍ PODPORU

S těmito pro nás nevítanými partnery si případně prosím domluvte finanční pomoc pro Vás zvlášť. Nerealizujte prosím tuto podporu prostřednictvím našich bankovních účtů!

     Nebojte, stale je a jistě bude mnohem více těch, s jejichž penězi nemáme morální problém. Věříme proto, že pro každého žadatele o pomoc najdeme ochotné dárce, sponzory či partnery, s jejichž pomoci dokážeme poskytnout alespoň nějakou finanční a dostatečně eticky čistou podporu. Jedině taková totiž v našich očích může přinést opravdovou radost pro celek, všechny, jichž se nějakým způsobem dotýká.

     Děkujeme za pochopení a nebojte se požádat o podporu v naší veřejné sbírce. Jsme tady jeden pro druhého! Je proto přirozené vzájemně si pomáhat a projevovat tak ještě více lidskosti, solidárnosti a empatie s potřebnými. Díky všem, kteří tak čini!

 

 

KDO MŮŽE POŽÁDAT O FINANČNÍ PODPORU Z NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY

PŘÍKLADY TOHO, NA CO VŠECHNO MŮŽETE ŽÁDAT O FINANČNÍ PODPORU:

JAKÝM ZPŮSOBEM POŽÁDAT O PODPORU

CO UVÉST V ŽÁDOSTI

CO K ŽÁDOSTI DOLOŽIT

ZPŮSOB VÝPLATY FINANČNÍ PODPORY

DALŠÍ INFORMACE

 

MOŽNOST ODESLAT ŽÁDOST PŘES KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

 

 

 

KDO MŮŽE POŽÁDAT O FINANČNÍ PODPORU Z NAŠÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY

 

O finanční podporu z výtěžku veřejné sbírky může požádat právně způsobilý občan (nebo jeho zákonný zástupce), který je občanem České republiky a spadá do alespoň jedné ze skupin znevýhodněných spoluobčanů, na jejichž podporu je zřízen účel veřejné sbírky.

Žadatel tedy patří mezi: lidi se zdravotním postižením, lidi s těžkým onemocněním, lidi sociálně slabší (s měsíčním příjmem nižším než činí 40 % aktuální průměrné mzdy v ČR), děti z dětských domovů nebo seniory s věkem 65 a více. Lze-li žadatele zařadit zároveň mezi vícero uvedených skupin znevýhodněných spoluobčanů, je to upřednostňující faktor případné podpory.

 

 

 

PŘÍKLADY TOHO, NA CO VŠECHNO MŮŽETE ŽÁDAT O FINANČNÍ PODPORU:

 

Lidé se zdravotním postižením a lidé s těžkým onemocněním například:

 • Příspěvky na nutnou bezbariérovou úpravu domácnosti
 • Příspěvky na nutnou péči o svou osobu
 • Pořizovací náklady kompenzačních či speciálních pomůcek nebo nehrazené doplatky na pomůcky
 • Doplatky léků, nákladná léčba (lázeňská, rehabilitační, rekondiční), příspěvky na speciální diety
 • Příspěvky na motorová vozidla nebo na dopravu
 • Příspěvky na rehabilitační přístroje a další rehabilitační vybavení
 • A další případně potřebné věci, které lidem se zdravotním omezením dokáží ulehčit život

 

Lidé sociálně slabší, kteří mají měsíční příjem nižší než cca 40 % aktuální průměrné hrubé mzdy v ČR, zvláště na tyto potřeby:

 • Hmotná nouze – Zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb (jídlo, ošacení, hygienické potřeby, úhrada ubytovny)
 • Úhrada nákladné léčby – léky, diety, nezbytné zdravotní pomůcky, placená rehabilitace, příplatková zdravotní péče
 • Úhrada nájmu nebo dluhu na nájmu
 • Školní obědy pro děti
 • Nezbytné opravy v domácnosti – voda, topení, wc apod.
 • Nezbytná výbava domácnosti – pořízení lednice, sporáku apod.
 • Bezbariérová úprava, kompenzační pomůcky a léčebné pobyty
 • Rozšíření vzdělání a získání nových dovedností
 • Volnočasové aktivity a rekreační pobyty dětí (zájmové kroužky, tábory, školní výlety apod.)
 • Oddluženi (akutně hrozící exekuce je upřednostňující faktor)
 • Ostatní potřebné věci

 

Děti z Dětských domovů, Dětské domovy a Domy na půli cesty například na tyto účely:

 • Naplňování konkrétních potřeb a přání žádajících dětí z Dětských domovů
 • Potřeby Dětských domovů v Čr, které si v projektu požádají o podporu pro děti
 • Naplňování konkrétních potřeb a přání žádajících mladých lidí, kteří opouštějí Dětské domovy
 • Potřeby Domů na půli cesty, které pomáhají mladým lidem opouštějícím Dětské domovy

 

Senioři například na:

 • Naplňování konkrétních potřeb a přání žádajících seniorů. Zejména
 • Příspěvky na bydlení (nájem, energie, fond oprav)
 • Příspěvky na péči o svou osobu, doplatky potřebných léků, příspěvky na potřebné zdr. pomůcky
 • Příspěvky na kvalitnější a pestřejší stravu, příspěvky na ozdravné, rekondiční a wellness pobyty
 • Osobnostní rozvoj (Univerzita třetího věku, různé kurzy, záliby, kultura apod.)
 • Příspěvky na další užitečné věci a služby, které dokáží zkvalitnit seniorům život

 

 

 

JAKÝM ZPŮSOBEM POŽÁDAT O PODPORU

 

Žádost o finanční podporu se podává písemně, a to buď:

 • Elektronickou komunikací (upřednostňujeme) přes naši e-mailovou adresu: spolekfreewill@email.cz  Lze využit i kontaktní formulář, který je k dispozici zde dole na stránce nebo dole na stránkách v jednotlivých skupinách znevýhodněných spoluobčanů v projektu NEBE NA ZEMI. Takto odeslána žádost včetně přiložených dokumentů nám přijde na zmíněný spolkový e-mail, ke kterému mají přístup všichni členové Rady spolku.
 • Českou poštou na adresu spolku, tedy: 742 74  TICHÁ 349. Posílejte prosím jen kopie dokumentů, dalších písemnosti a případně fotografie, které nepožadujete zaslat zpět.
 • Osobně některému z členů Rady spolku FREE WILL

Žádosti budou vyřizovány v pořadí podle priority akutnosti a důležitosti účelu (podle mínění Rady spolku), na který má být finanční podpora využita, dále podle výše sděleného příjmu. Až po zohlednění těchto skutečností se v případě velkého množství došlých žádostí přihlíží k pořadí doručení.

 

 

 

CO UVÉST V ŽÁDOSTI

 

 • Základní osobní údaje (nezbytné pro přípravu darovací smlouvy a ověření skutečností z doložených dokladů). Jméno, rodné číslo, trvalé bydliště.
 • Popsat aktuální Vaší situaci, ve které se nacházíte. Stačí krátce, neformálně svými slovy
 • O jak vysokou částku žádáte a na jaký účel požadujete využit podporu
 • Zda žádáte o uvedenou finanční podporu zároveň také u jiných organizací. Případně prosím uveďte další způsoby zajištění potřebných peněz (dary nebo půjčky v rodině, bankovní nebo komerční půjčky, sbírka v práci nebo přes přátelé, sběr pet víček apod.)
 • Kontakt na Vás

 

 

 

CO K ŽÁDOSTI DOLOŽIT

 

POZOR

Pro ověření totožnosti žadatele bude před zařazením do veřejné sbírky potřeba uskutečnit alespoň krátkou osobní schůzku  nebo videohovor s osobou, která má důvěru spolku (člen Rady, zaměstnanci, dlouhodobí přátelé členů Rady apod.).

 • Dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v žádosti

Doklady o tom, že patříte mezi alespoň jednu ze skupin znevýhodněných spoluobčanů a že jsou sdělené informace v žádosti pravdivé.

 • Potvrzení o výši příjmu

Povinné v případě lidí žádajících jako sociálně slabí nebo mladých lidí opouštějících dětské domovy ve své dospělosti. Pokud spadáte do těchto skupin, pro zařazení mezi žadatelé o finanční podporu nesmí být Váš měsíční příjem vyšší než 40 % aktuální průměrné mzdy v Čr.

Doporučujeme však potvrzení o výši příjmu doložit i k žádostem ostatních žadatelů, výše příjmu je jeden z podstatných faktorů potřebnosti, na základě kterého prioritně přerozdělujeme „volné“ prostředky z veřejné sbírky.

Dokládá se zejména výplata existenčního nebo životního minima, další podpora v hmotné nouzi (Rozhodnutí nebo oznámení Úřadů práce), výplata invalidních nebo starobních důchodů (Rozhodnutí a oznámení ČSSZ), k tomuto stvrzenky z výplatních složenek nebo výpis z účtu, výplatní páska apod. Dokládá se alespoň jeden doklad o provedené výplatě, který není starší než tři měsíce od doby podání žádosti o podporu.

 • Čestné prohlášení o pravdivosti  poskytnutých údajů. Možno stáhnout zde: 

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů.doc (12288)

 

 

 

ZPŮSOB VÝPLATY FINANČNÍ PODPORY

 

Abychom co nejvíce zabránili zneužití finančních prostředků z veřejné sbírky,

 

Finanční podporu vyplácíme:

 • Přímo dodavatelům, kteří poskytli žadateli věc nebo službu, na jejichž podporu žadatel požádal. Výplatu provedeme na základě předem uzavřené darovací smlouvy s žadatelem. 

Jak to vypadá v praxi? S námi uzavřenou darovací smlouvu předložíte svému dodavateli, a ten nám za Vám poskytnutou věc nebo službu zašle k proplacení fakturu do výše darované částky uvedené ve smlouvě.

 • Přímou výplatu žadateli, hotovostně, složenkou na adresu bydliště nebo na běžný účet vedený v ČR, poskytujeme na základě uzavřené darovací smlouvy a jen v případech, kdy je v hmotné nouzi žádáno o pomoc se zajištěním výživy a ostatních základních osobních potřeb (Jídlo, ošacení, hygiena apod.), nebo v případech, kdy nelze přesně určit dodavatele poskytnuté služby nebo věci, na kterou žadatel požádal o podporu (např. doplatky léků, příspěvky na speciální nákladné diety apod.) Náklady spojené s výplatou případných peněžních poukázek nese žadatel, peníze jsou automaticky odečteny od poskytnuté podpory. Dle platného ceníku České pošty.

 

Finanční podporu shromážděnou pro jednotlivého žadatele vyplatíme uvedenými způsoby po dosažení požadované částky, nebo i dříve v průběhu sbírky, a to na základě žádosti žadatele a ve výši částky doposud pro žadatele vybrané.

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE

 

Spolek FREE WILL si vyhrazuje právo prověřit pravdivost uvedených skutečností v žádostí o podporu a v přiložených dokumentech. Zejména pak využití prostředků ke sjednanému účelu.

Pokud se prokáže, že poskytnutá služba nebo pořízená věc, na kterou žadatel čerpal podporu z veřejné sbírky, nebyla ve skutečnosti pořízená, nebo byla následně prodána, může spolek FREE WILL požadovat vrácení poskytnutého finančního daru. V takových případech bude postupováno individuálně s přihlédnutím k celkové situaci a daným okolnostem.

 

S případnými dotazy ohledně žádostí o finanční podporu, potřebných dokladů, výplat finanční podpory a ohledně dalších informací k tomuto se lze po prostudování výše uvedeného obracet na členku Rady spolku a  SPRÁVKYNI VEŘEJNÉ SBÍRKY, Paní Martinu Kužmovou, E-MAIL: martinakuzmova(zavináč)seznam.cz nebo na člena Rady spolku Pavla Badače.

 

NECHŤ VÁM VELKORYSOST NAŠICH SPOLUOBČANŮ ZKVALITNÍ ŽIVOT CO NEJVÍCE! :)

 

DĚKUJEME, ŽE JSTE SE ZAPOJILI!

 

 

 

 

 

Vaše žádost o podporu z veřejné sbírky

Zvolte soubor
Zvolte soubor
Zvolte soubor
Zvolte soubor
Zvolte soubor
Zvolte soubor