PF 2017 – JEŠTĚ VÍCE POKOJE VŠEM!

03.01.2017 12:32

 

  PF 2017 – JEŠTĚ VÍCE POKOJE VŠEM!

Milí přátelé,

     začátek nového roku je jistě vhodný okamžik nejen k přehlédnutí a zhodnocení uplynulého časového úseku, ale také k přáním do budoucna a připomínce důležitých věcí. Dovolte tedy prosím, abych se s vámi v mém novoročním pozdravu podělil alespoň o něco z toho, co já vnímám jako podstatné…

 

     Nejdříve se však mile rád připojuji k nadčasovému přání přátel Josefa (filozof s velkým přehledem a zájmem o duchovní literaturu) a Rudy (kněz Církve československé husitské, duchovní badatel, spisovatel a vydavatel duchovní literatury), kteří se jakožto moudří muži ve svých úvahových povídáních skrze videa zveřejněná na internetu věnují mnoha otázkám nejen z duchovní oblasti, ale dotýkají se například i témat, jako je zdravá výživa, mezilidské vztahy či aktuální problémy současnosti. Mnohým lidem takto svou službou jistě rozšiřují obzory a pozitivně je inspiruji, za což jim patří velký dík!

     Také tedy i já přeji nám všem do následující doby více pokoje! Jak je však správně i ve videu připomínáno, ten musí začít pramenit z duchovního srdce každého jednotlivce, chceme-li, aby nastal všeobecně v celé společnosti! Jak ovšem dosáhnout vnitřního pokoje? Připomínám pár praktických způsobů, které by měly pomoci takovýto stav dlouhodobě navodit! Chce to ovšem samozřejmě trpělivost a vytrvalost...

 

VÍCE ODPOČÍVEJME, RELAXUJME, MEDITUJME, MODLEME SE

     Je nezbytné uvést se ještě více a pravidelně do klidu. Vyhraďme si pro tento účel dostatek času a prostoru. Nešiďme spánek, dopřejme si ho podle potřeby. Většině lidí postačí 6 – 8 hod. spánku. Je to však individuální. Nejlépe pak, vždy před usnutím i po probuzení, prodlužme ještě chvíli tento odpočinkový čas v příjemné relaxaci, modlitbě či meditaci. Konkrétních technik zmíněného je jistě vícero. Vždy je však dobré do nich zahrnout uvědomění si totožného Základu všeho, Lásku a s ní související soucit, pochopení, případné odpuštění a přání štěstí všem bytostem! A také samozřejmě vyvinout vděčnost Bohu - Vesmírnému Zdroji - za život. Doporučuji následně si takovýto odpočinkový rituál dobře zažít a dopřát si jej nebo na něj alespoň pomyslet i třeba jen v malé volnější chvilce v průběhu dne. Například po obědě.

 

BUĎME DOBRÉ MYSLI

     Mysleme pozitivně a konstruktivně. Mysl (naše myšlenky, city, představy, dojmy, pocity, zkrátka naše individuální psychická složka pramenící z iluzorního pocitu oddělenosti) je stavitel našich životů. Je to tvůrce naší reality, proto na ní tak záleží. Snažme se proto bděle pozorovat připadnou snahu jakékoliv negace, která by se nám do mysli chtěla vloudit, a hned v zárodku jí ovládněme silou Ducha. Není to jistě úkol lehký, ale každodenním cvikem se výsledky určitě dostaví. Pokud nás někdo nebo něco vnitřně „rozhodí“ a my začneme propadat vzteku, lítostivosti, smutku, žárlivosti apod. vytvořme si a použijme únikový východ z této situace. Zadržme to co nejdříve a rozpusťme tento neblahý stav nevěnováním další pozornosti. Vzpomeňme si na příjemné okamžiky trávené v našem klidovém vyrovnaném prožitku (relaxace, meditace, modlitba, viz výše) a v těch se snažme opětovně zakotvit. Nebo se doporučuje začít zkrátka myslet na něco jiného, něco krásného a nám příjemného. Například na setkání s milujícím člověkem, jeho slova a podporu, příjemnou záležitost, která nás čeká, chuť oblíbeného jídla nebo nápoje. Také může pomoci představa sebe sama na místě, které mám rád, apod. Moudří mistři pak doporučují pomyslet vůbec na to nejkrásnější, co jest, na samotný čistý zdroj Univerza, ať už jej nazýváme jakkoliv a máme o něm nejrůznější své představy podle stupně svého Poznání, prostě si připomenout opět náš přirozený a pravý stav bytí ve sjednocení s Dechem Absolutna, který vše naplňuje a vším věčně prostupuje! Úspěch však vyžaduje již trochu praxe a vytrvalosti. Každopádně je potřebná každá snaha o to, abychom nedali případné negaci průchod, abychom jí neumožnili vytvoření disharmonie v prostoru!

 

MILUJME ČISTĚ

     Postupem času, po dosavadním naplňování našeho záměru zpřítomnit v životě více pokoje, se jistě dopracujeme do blaženého stavu, kdy začneme pociťovat a ven projevovat čistou bezpodmínečnou Lásku ke všemu, co jest! Objevíme, že vskutku je mnohem krásnější milovat, než být milován a lásku vyžadovat. Uvědomíme si zázračnost a jedinečnost každé jednotlivě projevené částečky, s kterou přicházíme do styku. Začneme milovat tak, jako miluje Matka příroda a Zdrojová síla Vesmíru, začneme Lásku dávat ne jen někomu a když…, ale všem a všemu a jen proto…! Začneme světu sdělovat že projevy opravdové a čisté Lásky jsou možné a vždy vhodné. Nevadí, pokud ještě nejsme ve větším měřítku takové Lásky schopní. Nechejme se inspirovat a napodobujme přírodu a vesmír. Vždyť když je takový stav bytí dostatečně přijatelný pro tyto neskutečně silné existence, které nám poskytují zcela přirozeně tolik dobrých věcí bez podmínek (krásně připomíná i Jarda Dušek), musí být zřejmě správný a vhodný i pro nás, jejich děti! Na nic tedy nečekejme, Milujme již dnes, dávejme bez podmínek, nebuďme omezujícím a nátlakovým faktorem, ale věnujme druhým prostor a napomáhejme jim ke štěstí. A život se stane jednou velkou hojností! Pokud je přece jen ještě tento životní Láskyplný postoj pro nás těžko uchopitelný, mějme alespoň na paměti doporučení Ježíše Krista: „Jak chcete aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi!“ Nebo jinde údajně: „Pomáhejte proto chudým a slabým, nedychtěte po cizím majetku, nikomu neubližujte!“

 

ŽIVOTEM S NADHLEDEM

     Ať se nadhled stane naší každodenní součástí! Ať vše vidíme a posuzujeme z hlediska dopadů na celek – veškerý život! Ještě před realizací plánovaných příčin, které se chystáme zavdat nyní v přítomnosti, dohlížejme jejich dopady i na vzdálenější budoucnost. Nebuďme krátkozrací. Nechť jsou plody naší sadby dobré, dlouhodobě spravedlivé a příznivé vůči všem zúčastněným. Uvědomme si naše priority, zkusme vycítit záměr Vesmíru a s ním plynout, čas a energii již nevěnujme nepodstatným věcem.

 

NEMĚJME OBAVY

     Zbavme se strachu! Ten je dobrým nástrojem k manipulaci našich životů. Nenechejme se ovládat, ať již žijeme v jakékoliv společnosti. Vnitřně zůstaňme vždy sví, svobodní a vědomí si patřičné krásy svého vývojového stupně. Svou jedinečností jsme každý nádherným vyjádřením určité energie Vesmíru, Jím milování, pro Něj stejně tak důležití jako ostatní projevy Života. Jsme si všichni rovni! Prezident, jakož i nejzapomenutelnější člověk bez domova. Nenechejme si namluvit nic menšího, ať už ze strany vlád, přesvědčení některých ideologií nebo případných tyranizujících jednotlivců. Nebojme se změn, neboť jsou nepostradatelnou a přirozenou součásti evoluce Života. Nebojme se ani smrti, i s ní je ve vesmírném řádu počítáno, a tak jako vše ostatní stvořené, je i ona dobrá, potřebná. Je to přítel.

 

UKLIĎME SI V TĚLÍČKU, CVIČME

     Přítel, s kterým se ovšem nemusíme nevyhnutelně důvěrně zase až tak brzy sblížit. Věřím, že způsob našeho života a naše myšlení, má určující vliv na délku života. Spolu s životním prostředím a přesvědčením našich bližních, a to zejména těch, které jsme si zvykli nazývat nepřáteli... Snažme se tedy každý sám za sebe, udržet si tělíčko v kondici, kvalitně se stravujme (zde na šetření není vhodné místo), a pravidelně se dostatečně hýbejme, cvičme, udržujme šlachy pružné. Vždyť pohyb znamená život… Doporučuji také, nechť si každý vyzkouší, jaký má správně úměrná tělesná hmotnost úžasný vliv na kvalitu života. Pro většinu lidí se doporučuje vhodná norma indexu BMI (vzoreček výpočtu: váhu v kg vydělíme výškou v metrech na druhou) v rozmezí 20 – 25. Procvičujme také mozek, udržujme jej aktivní. Používejme různá mentální cvičení, trénujme paměť. Naučme se něco nového, například cizí jazyk nebo jinou náročnější dovednost. Zapamatovávejme si básně, oblíbené citáty, přesné části textu z knihy, své nejrůznější čísla a hesla apod. Snažme se častěji počítat zhlavy. Čerpejme více energie z přírody. Vyhledejme dostatečně čisté a klidné místo k častému pobytu, praktikujme dechová cvičení na čerstvém vzduchu. Každý ať vysleduje, jaký životní styl mu obecně svědčí a přispívá k tomu, že se cítí v těle pohodlně a šťastně.

 

RADOSTNĚ SE BAVME A UŽÍVEJME SI ŽIVOTA, VÍCE SI HRAJME

     A konečně, nezapomínejme se dívat na život více jako na dar, z kterého je dobré se těšit. Vždyť je tady tolik krásných věcí, které jsou pro nás připravené a které přes častou „pracovní“ vytíženost přehlížíme a zanedbáváme. Proč být otrokem systému, který je také jen určitým výtvorem našich bližních, kteří jsou také stále ve vývoji… Čili není nikde dáno, že si nemohu začít užívat života jiným způsobem než ostatní a jimi vytvořené společenské konvence, byť třeba to i obnáší změnu životního stylu včetně změny zaměstnání. Může to znamenat i zhoršení materiální úrovně, ale stojí vlastně všechny ty krámy a věčný stres za to? Když si tímto systémově vnucovaným způsobem života, kdy nejlépe musí všechno růst, ekonomika, HDP, životní úroveň atd, nepřivodíme často přímo nemoc, tak nás zkrátka toto nepřirozené napětí vzdaluje od vnitřního pokoje a štěstí, které jsou tady pro nás připravené jako naše pravé dědictví. Místo neustálého růstu ekonomiky jsem si já osobně jako jeden z cílů určil dlouhodobou udržitelnost současné krásné podoby života. Ten nemá být procházkou slzavým údolím ani nesmyslnou askezí, otrockou dřinou ani utrpením! Vyhraďme si tedy více času a užívejme si společně a s radostí všechno dobré, co nám možnost být tady na Zemi, nabízí! Vyzkoušejme něco nového, prozkoumejme více z dostupných požitků a prožitků. Pamatujme samozřejmě, že určitá střídmost je jeden z klíčů odemykající dlouhý a spokojeny život. Ať si určitým vychýlením z rovnováhy, jedno na kterou stranu, neopotřebujeme naše těla příliš předčasně. Byla by to škoda. Berme život více jako jednu velkou krásnou hru! Vzpomeňme si na své dětství, nebo pozorujme děti, které si dokáží udělat hru téměř ze všeho! Bavme se tedy nejen tím, co je všeobecně považováno za zábavu, ale najděme si prvky hry i v činnostech, které jsou trošku nudné, ale které je potřeba vykonat pro zajištění dobrého prospívání celkového života.

 

NAJDĚME SI SVÉ MÍSTO VE SPOLEČNOSTI, MĚJME CÍLE A VIZE, VYUŽÍVEJME IMAGINAČNÍ SÍLU MYSLI

     Jak já věřím, kromě jednoho společného a konečného cíle, kterým je a jednoho dne se stane opětovné splynutí s Dechem Univerza, z nějž jsme vzešli, máme pro tento život každý svůj unikátní dočasný úkol a cíl. Možnost tvůrčího sebevyjádření v prostoru, kde se zrovna nacházíme, získání zkušenosti a poznatků, které nás formují a dále posouvají na naší evoluční cestě Všehomírem. Každý z nás má jedinečné a specifické vlastnosti a schopnosti, kterými spolu utváří celkovou krásu Vesmírné mozaiky skládající se z nespočetného množství nádherných částí. Každý z nás je nenahraditelný a výjimečný, ať už se nacházíme na kterémkoliv místě či v postavení. Najděme si proto bez obav ono „své“ místo, na kterém se cítíme dobře a přesně sebevyjádření. A nebojme se tvořit, mějme stanovené své konkrétní cíle, ty postupně svou rychlosti naplňujme. Mějme také vize konkrétní podoby života, kterou si chceme uskutečnit a prožít. K rychlejší realizaci této budoucnosti pak opět využijme sílu našich myslí, kdy z počátku pouhou často připomínanou představou naší vize, této napomůžeme k rychlejší realizaci. Jak jsem již připomněl, v mysli to vše pramení, tam se to musí nejdříve vykreslit a postupně dotvořit. Pak se to může teprve pozvolna, nebo i rychleji zhmotnit. Imaginujme si proto často své vysněné pokojné místo k životu a podmínky v něm, a to do nejmenších podrobností. Společenské uspořádání, vztahy, partner, úroveň zdraví, strava, oblečení, doprava apod. Budeme-li si to vše z počátku „jen“ často představovat, aniž si to zprvu třeba hned uvědomíme, postupně zjistíme, že naši vizi začínáme hmotně přitahovat, ztvárňovat v realitě! O tom, že je doporučeno využívat i imaginační schopnost – nesmírně silný tvůrčí nástroj – jen k užitku a prospěchu všech, se jistě netřeba zvlášť zmiňovat. Vždyť jak zaseješ, tak sklidíš! Opět jen na sobě... Jsme Jedna síla...

 

ŠIŘME POKOJ A VITALITU

     Jsem přesvědčen, že jakmile se opravdu pevně rozhodneme pro pokojnější, harmoničtější život, nikdo a nic nás nezastaví od vytváření blaženější budoucnosti pro nás pro všechny! Je to v našem potenciálu! Můžete využit některé z mnou uvedených doporučení a rad, které jistě nepocházejí jen ode mě, ale kterými jsem zkrátka i já inspirován, nebo můžete do pokojného stavu dospět jiným způsobem. Co ale musíte pro zaručený úspěch v čemkoliv určitě udělat, je pevně po tom zatoužit! Touha je nejsilnější tvůrčí moc, bez ní není akce, posun. Těším se, až se tedy rozhodne dosáhnout vnitřního pokoje dostatečné množství lidí, aby se tento řádně rozšířil vesmírem a proměnil pobyt na Zemi v učiněný ráj. Pojďme tedy příkladem, začněme u sebe, šiřme pokoj a z toho plynoucí přirozené zdraví! Psychiatrické kliniky a čekárny lékařů se vylidní, spotřeba léků viditelně poklesne. Pokoj je to, co všechno mění, co si pro nás přejí a k čemu nám pomáhají mistři!

 

BUDOUCNOST – POSPOLITOST, ZDRAVÍ A DŮSTOJNOST PRO VŠECHNY :)

Milí přátelé,

     věřím, že nás čeká budoucnost bohatá na pozitivní události a jevy v mnoha důležitých oblastech života. Pokud se nyní zaměřím na naší republiku, tak věřím, že se již v tomto roce konečně dočkáme připravovaného zákona o sociálním bydlení, což zaručí důstojnější životní podmínky většině sociálně potřebným. Bezdomovectví snad bude již skutečně pouze otázkou volby životního stylu. V oblasti zdravotnictví pak budeme i u nás dále těžit z výdobytků rychle se rozvíjejících lékařských poznatků i technologické vědy. Čeká nás například údajně rychlý rozvoj genové terapie, která zapříčiní léčbu mnoha typů rakoviny i dalších geneticky podmíněných chorob. Na scénu pak také bude přicházet více a více využívaní nanotechnologií, včetně nanorobotů schopných efektivněji přepravit léčebné prostředky v těle na potřebné místo. Rozvoj také zaznamenávají bionické robot protetické náhrady, kdy nahrazená končetina již dokáže reagovat na mozkové impulzy pacienta a plnit tak jeho vůli. A to i s obnovenou schopnosti vnímat kontakt s okolím. I takovéto informace v našem spolku zaznamenáváme a snažíme se vám zprostředkovat v jednotlivých skupinách znevýhodněných spoluobčanů v projektu Nebe na Zemi.

     Zejména celosvětově jsou zde však potom výzvy, které na lidstvo ještě čekají. Je možno například zmínit patřičné přelidnění některých oblastí, nebo, a s tímto do jisté míry související, znečištěné a stále více zatěžované životní prostředí. To vše má za důsledek přirozeně se zvyšující migraci a střety dosti se odlišujících civilizačních kultur. Zde apeluji na přijetí spoluodpovědnosti tzv. západních vyspělých zemí. Vlivem nedostatečného zájmu o dobrou prosperitu a dostatečný rozvoj třetího světa, došlo k této propastné rozdílnosti v životních úrovních, s důsledky, kterých jsme svědky. Je potřeba investovat mnohem více energie do vzdělanosti málo rozvinutých zemí, neboť vzdělanost je mostem vedoucím z chudoby a nestability. Poučme se, že lhostejnost k problémům našich bližních, kteří jsou sice tisíce kilometrů vzdálení, je nejen nemorální, ale že se ani nevyplácí. Všechno je propojeno, ať se to někomu líbí, nebo ne, vše se vzájemně ovlivňuje. Je mnoho organizací, které si tuto problematiku dobře uvědomují a snaží se přispět k rozšíření vzdělanosti třetího světa. Můžeme takto spolu s nimi pomáhat i my všichni a podpořit je prostřednictvím jejich projektů pro potřebné chudé děti. O to se koneckonců snaží a bude snažit i svým malým dílem náš spolek, a to za pomoci projektu PADENADAr. Přijměme všichni svůj díl spoluodpovědnosti za stav světa!

Milí přátelé, i přes zmíněné potíže věřím, že všechno nakonec jako lidstvo zvládneme! Netřeba se tedy obávat ani budoucnosti. Lidská zvědavost, touha po sebevyjádření a tvorbě převládne nad hamižností a bezohlednosti k životním projevům. Upravíme si život dřív, než bude donucen on učinit změnu a přizpůsobení takového rozsahu, který není v souladu s tím, co skutečně chceme...

 

 

KRÁSNOU BUDOUCNOST A DĚKUJI, ŽE ŠÍŘÍTE POKOJ NA ZEMI!

NECHŤ SE I NÁŠ SPOLEK JEŠTĚ VÍCE STANE NÁSTROJEM ŠÍŘÍCÍM POKOJ A ŠTĚSTÍ!

MILUJME ŽIVOT, RADOSTNĚ A S VDĚČNOSTÍ JEHO TVŮRČÍMU PRINCIPU!

DĚKUJI :)

 

                                                                                                                   S úctou Pavel Badač :)