PAN LADISLAV SI UŽ ŠLAPE NA MOTOMEDU :)

19.02.2014 15:46

 

  PAN LADISLAV SI UŽ ŠLAPE NA MOTOMEDU :)

     Milí přátelé, zřejmě jste zaregistrovali, že posledních pár dní věnujeme zvýšenou pozornost především uskutečnění pomoci pro pana Ladislava Molnára z Orlové. Pana Ladislava postihla před pár léty cévní mozková příhoda. Od té doby má značně omezenou hybnost levé poloviny těla. Je závislý na pomoci své manželky. Pan Ladislav se prostřednictvím našeho projektu Nebe na Zemi obrátil na všechny dobré lidi s žádosti o pomoc s pořízením užitečného rehabilitačního přístroje Motomed, který si již 3 roky přeje a snaží opatřit. Blíže jsme vás o možnosti podpořit pana Ladislava informovali zde. Jelikož se našemu žadateli v nedávné době zdravotně přitížilo, rozhodli jsme se ještě více uspíšit naplnění tohoto projektu, aby již nemusel dále pan Ladislav na pomůcku čekat, a mohl se tak ve větší míře pokusit účinně posílit své zdraví.

 

Manželé Molnároví z Orlové

 

     S radostí vám nyní můžeme sdělit, že se nám konečně podařilo Motomed pro pana Ladislava obstarat! Jedná se o repasovaný, 4 roky starý přístroj s možnosti procvičovat ruce i nohy. Je to sice starší typ (Viva1), než  původně plánovaný, funkce má ale prakticky totožné jako novější Viva2. Věříme proto, že i na tomto přístroji pan Ladislav brzy zaznamená viditelné pokroky a rozvičí obě postižené končetiny, aby se jim zlepšíly jejich funkce. Motomed v hodnotě 45 000,- Kč jsme dostali díky vstřícnosti a dobrému srdci pana Lukáše Hajného zastupující společnost REPO - RECK z Jablůnky u Vsetína. Velmi děkujeme. Přístroj jsme obdrželi na splátky s delší dobou splatnosti.

 

     Pan Ladislav má od nás přístroj (zatím bezplatně) zapůjčen. Částka ve výši 1050,- Kč, která se zatím na projekt vybrala, půjde na splátku Motomedu. Při snaze sehnat finanční prostředky na přístroj, byla mimo jiné také oslovena Nadace ArcelorMittal, nadace společnosti, ve které pan Ladislav před příhodou věrně pracoval 30 let. V našem splátkovém plánu tedy z velké části spoléháme i na štědrost právě této nadace. Vítán je však nadále každý, byť sebemenší dar i od drobných dárců. I 50,- Kč (nejlépe darovaných pravidelně např. měsíčně) je významná pomoc. Děkujeme.

 

      Až bude náš pacient opět v dostatečné zdravotní kondici, a nebude tedy rehabilitační pomůcku dále potřebovat, předáme šlapadlo do užívání dalším lidem se zdravotními problémy. Na Motomedech mohou cvičit lidé s rozmanitými typy diagnóz, jako jsou např. nervosvalové onemocnění, Parkinsonová choroba, Roztroušená skleróza a další těžká postižení a onemocnění, která pacienty přinejmenším po většinu dne poutají na invalidní vozík. Pro všechny tyto zdravotně znevýhodněné spoluobčany je pravidelné cvičení na Motomedu velmi zdravotně přínosné a účinné! Některé takové léčebné účinky na pacienty jsme uvedli i v již zmíněném předchozím článku o Motomedech.

 

 

     Pořízení nových přístrojů do domácnosti je přitom pro většinu potřebných nedosažitelné, cena se v základním provedení stroje přibližuje ke 100 000,- Kč. Nabídka starších levnějších Motomedů je na trhu omezená. Navíc u nich hrozí již menší výdrž motorů a následná, poměrně nákladná oprava. Výpůjčních míst je taky pomálu a rozhodně nestačí pokrývat obrovský zájem pacientů. Do budoucna bychom rádi vytvořili i my jedno takové půjčovní místo Motomedů, kde si budou moci žadatelé přístroj na potřebnou dobu vypůjčit. Bude to zřejmě možné za menší poplatek, určený dle sociální situace vypůjčitele. Takto vybrané prostředky by šly na pořízení dalších strojů a jejich případné opravy. Projekt ještě promyslíme.

 

    

      Vážení přátelé, věříme, že s námi sdílíte radost z toho, že se významně podařilo zkvalitnit život dalšímu potřebnému člověku. My z toho máme radost velikou, protože si pan Ladislav vítaného rehabilitačního pomocníka zatím velmi pochvaluje. Přejeme dobrý nášlap a rychlé zlepšování zdraví.

 

     

  

    

     Jako dodatek k Motomedům si dovolíme ještě malou poznámku. Je nám líto, že stát nezvládá více podporovat dostupnost Motomedů pro pacienty, kterým by pravidelná rehabilitace na nich účinně zlepšila, nebo přinejmenším pomohla udržet jejich zdravotní stav. Myslíme si, že taková investice by se nakonec i vyplatila, mnoho pacientů by bylo mnohdy ušetřeno nutné nákladné hospitalizaci kvůli zhoršenému zdraví. Avšak samozřejmě, prioritním významem takovéto podpory, jaká je zvykem například v Německu, by bylo především větší ozdravení společnosti a s tím související větší spokojenost mnohých jejich členů. Nezbývá, než abychom přispěli ku pomoci prostřednictvím Motomedů my.

 

Pořízení Motomedu je poměrně dosti finančně náročné. Nyní na takový rehabilitační přístroj není možno čerpat příspěvek od státu ani od pojišťovny. Panu Ladislavovi tak nezbývalo, aby doposud cvičil na tomto provizorním šlapadle domácí výroby. Při cvičení musela pomáhat paní Evička.

 

     Děkujeme vám všem za přízeň a podporu (nejen) tohoto projektu. Připomínáme, že do projektu Nebe na Zemi si mohou napsat všichni potřební o pomoc svých spoluobčanů. Již teď tam čekají prosby dalších žadatelů o podporu. Prosíme, hledejme způsoby, jak jim vyjít vstříc.  I my se nadále budeme také snažit konkrétně pomáhat, a to dle našich možností a schopností.

 

Přehled stavu sbírek projektu Nebe na Zemi

 

 

 

     Děkujeme za vaší podporu!

 

                                                                     Tým FREE WILL o. s.